Search

Shalu Lotsawa, Situ Paṇchen and Daṇḍin’s Kāvyādarśa

A Bibliographic Excursion

Leonard W.J. van der Kuijp, Chen Yilan

Journal of Tibetan Literature (2024) 3 (1): 5-44.


Issue Section Research

Keywords Shalu Lotsāwa, Situ Paṇchen, Danḍịn, Kāvyādarśa, Nyenngak Melong, Mirror of Poetry, Sanskrit-Tibetan philology

Abstract

This essay examines in some detail the contributions Shalu Lotsāwa (zhwa lu lo tsā ba, 1441–1528) and Situ Paṇchen (si tu paṇ chen, 1699–1774) made to the study of Daṇḍin’s seventh-century Kāvyādarśa or, in Tibetan, the Nyenngak Melong (snyan ngag me long). Both men prepared bilingual Sanskrit-Tibetan editions of the text, albeit without any critical apparatus that would have otherwise provided us with an insight into how they arrived at their readings of the text. In fact, they often came up with different interpretations. Of course, both worked with the earlier translations of the text that had their beginning in the thirteenth century. Pang Lotsāwa (dpang lo tsā ba, 1276–1342) was the first scholar to use a manuscript of the Sanskrit commentary of Ratnaśrījñāna (late 10th c.) for his own Nyenngak Melong commentary and perhaps also for the text of the Tibetan translation that he seems to have prepared. While it appears that Shalu Lotsāwa had access to a manuscript of this Sanskrit commentary, Situ Paṇchen made ample use of one in his edition and when he instructed his disciple, the Fourth Khamtrul (khams sprul, 1730–1779), in Daṇḍin’s work, which led to the Fourth Khamtrul’s deep study of the Nyenngak Melong. The essay also attempts to provide a context for their work by using the most relevant biographies and diaries.

དཔྱད་རྩོམ་འདིར་ཞ་ལུ་ལོ་ཙྭ་བ་(༡༤༤༡-༡༥༢༨)དང་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་(༡༦༩༩-༡༧༧༤)གཉིས་ཀྱིས་དཎྜིའི་(དུས་རབས་བདུན་པ།)ཀཱ་བྱཱ་དརྴ་འམ་བོད་སྐད་དུ་སྙན་ངག་མེ་ལོང་སྒྱུར་འགྲེལ་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་ཁག་ཅུང་ཞིབ་མོར་གླེང་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀས་གཞུང་དེ་ཡི་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་ཡིག་ཤན་སྦྱར་གྱི་གཞུང་མཛད་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོར་ཁོང་རྣམ་པས་གཞུང་དེར་སྦྱངས་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་མིན་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་དཔྱད་གཞི་གང་ཡང་བཀོད་མེད། དོན་དངོས་ཐོག་ཁོང་གཉིས་ཀས་སྐབས་མང་པོར་འགྲེལ་བ་མི་འདྲ་བ་མཛད་ཡོད་ལ། ཁོང་གཉིས་ཀས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་འགོ་བརྩམས་པའི་གཞུང་དེའི་འགྱུར་སྔ་མ་དག་མཇལ་ཡོད་པའང་སྨོས་མེད་ཡིན། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་(༡༢༧༦-༡༣༤༢)ནི་རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱུང་གནས་(དུས་རབས་བཅུ་པའི་མཇུག)ཀྱི་རྒྱ་འགྲེལ་གྱི་དཔེ་ཆ་དེ་ཁོང་རང་གི་སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་འགྲེལ་བར་བེད་སྤྱོད་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ཐོག་མ་དང་། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བོད་འགྱུར་ལའང་ཡོད་སྲིད། ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བས་རྒྱ་འགྲེལ་འདིའི་དཔེ་ཆ་མཇལ་བར་མཐོང་ཞིང་། སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས་ཁོང་གི་ཕྱག་དཔེ་དང་། ཁོང་གི་སློབ་མ་ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པར་(༡༧༣༠-༡༧༧༩)དཎྜིའི་གཞུང་ཁྲིད་གནང་པའི་སྐབས་བཅས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་། འདི་ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མར་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་རྐྱེན་དུའང་གྱུར། དཔྱད་རྩོམ་འདིར་ད་དུང་ཁོང་ཅག་གི་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་ཐར་དང་ཉིན་ཐོ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩམས་ཆོས་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྐབས་དོན་འདོན་སྤྲོད་བགྱི་ཐབས་བྱས་ཡོད།།

Authors

Leonard W.J. van der Kuijp

Chen Yilan

Published 2024-05-31

How to Cite

W.J. van der Kuijp, Leonard, and Chen Yilan. 2024. “Shalu Lotsawa, Situ Paṇchen and Daṇḍin’s Kāvyādarśa: A Bibliographic Excursion”. Journal of Tibetan Literature 3 (1):5-44. https://doi.org/10.58371/jtl.2024.72.

Downloads

Download data is not yet available.

License

Copyright (c) 2024 Leonard W.J. van der Kuijp, Chen Yilan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors retain copyright and agree to license their articles with a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 License.

Tibetan Language Sources

Anonymous. No Date. Snyan ngag me long gi gzhung shong ’gyur/ dpang po’i ’gyur khyad mchan du bkod pa. http://purl.bdrc.io/resource/W1KG10728

Karma pa III Rang byung rdo rje (1286–1338). 2006. Thugs dam bstan ’gyur gyi dkar chag. In Col- lected Works, vol. 4, 415–594. Xining: Tsur phu Mkhan po Lo yag bkra shis.

Karma pa VIII Mi bskyod rdo rje (1507–54). 1975. Chos mngon pa’i mdzod kyi ’grel pa rgyas par spros pa grub bde ’i dpyid ’jo, vol. 1. New Delhi: T. Tsepal Taikhang.

Kaḥ thog Si tu Chos kyi rgya mtsho (1880–1925). 1972. Gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam yig nor bu zla shel gyi se mo da [An Account of a Pilgrimage to Central Tibet During the Years 1918 to 1920]. Reproduced by Khams sprul Don brgyud nyi ma. Tashijong: The Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang.

Skyogs ston Lo tsā ba Ngag dbang rin chen bkra shis (late 15th c.–after 1536). No Date[a]. Rje btsun zha lu lo tstsha ba’i rnam par thar pa brjed byang nor bu’i khri shing [dbu med manuscript]. http://purl.bdrc.io/resource/W27407

———. No Date[b]. Rje btsun zhwa lu lo tsā ba’i rnam par thar pa brjed byang nor bu’i khri shing [dbu med manuscript]. http://purl.bdrc.io/resource/W26622

———. 1981. Brda gsar rnying gi rnam gzhag li shi’i gur khang [based on Lhasa Zhol xylograph]. Edited by Mgon po rgyal mtshan. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

———. 2016. Snyan tshig gi ngo mtshar grags med ’char bar byed pa’i rnam dpyod rgyan gyi me tog. In Snyan ngag me long ma’i rtsa ’grel phyogs bsgrigs, edited by Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang. Vol. 3, 486–567. Chengdu: Si khron dus deb tshogs pa/Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Khams sprul IV Bstan ’dzin chos kyi nyi ma (1730–1779). No date. Rang tshul lhug par smras pa ma bcos gnyug ma’i rang grol. N.p.: Zla ‘od gzhon nu rtsom sgrig khang. http://purl.bdrc.io/resource/W4CZ346624

———.1933. Rgyan gyi bstan bcos me long paṇ chen bla ma’i gsung bzhin bkral ba dbyangs can ngag gi rol mtsho legs bshad nor bu’i ’byung khungs. Dpal spungs dgon. http://purl.bdrc.io/resource/W2PD9561

———.1976. Rgyan gyi bstan bcos me long paṇ chen bla ma’i gsung bzhin bkral ba dbyangs can ngag gi rol mtsho legs bshad nor bu’i ’byung khungs. [dbu can manuscript]. Thimphu: Kunsang Topgay.

Khu byug. 2020. “Grwa thang gtsug lag khang dang zha lu lo chen gyi skor rags tsam gleng ba.” Krung go’i bod kyi shes rig 4, 80–89.

Khrom thar ’Jam blo. 2016. Comp. Snyan ngag me long ma rtsa ’grel phyogs bsgrigs, edited by Si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang, vols. 20. Chengdu: Si khron dus deb tshogs pa/Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Gung thang Lo tsā ba Bde ba’i blo gros (ca. 1350). 2016. Snyan ’grel dpe dkon gces btus, edited by Khrom thar ’Jam blo. Vol.1. Beijing: Krung go’i rgyal spyi’i skad yig dpe skrun khang.

’Gos Lo tsā ba Gzhon nu dpal (1392–1481). 2016a. Rtsis la ’khrul pa sel ba. In Gangs ljongs sman rtsis rig mdzod chen mo, edited by Bod rang skyong sman rtsis khang, vol. 95, 229–319. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

———. 2016b. Rtsis kyi ljon pa’i rtsa ba tshol ba. In Gangs ljongs sman rtsis rig mdzod chen mo, edited by Bod rang skyong sman rtsis khang, vol. 95, 335–339. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

Grwa phug pa Lhun grub rgya mtsho (ca. 1400–ca. 1460). 2002. Rtsis gzhung pad dkar zhal lung, edited by Yum pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Glo bo Mkhan chen Bsod nams lhun grub (1456–1532). 2018a. Zha lu Lo tsā ba la dri ba mdzad pa. In Collected Works, edited by Sman bzang dpe rnying ’tshol bsdu khang. Vol. 1, 305– 306. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

———. 2018b. Mkhas pa rnams ’jug pa’i sgo’i rnam par bshad pa rig gnas gsal byed ’phrul gyi me long. In Collected Works, edited by Sman bzang dpe rnying ’tshol bsdu khang. Vol. 2, 1–343. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Sgra tshad pa Rin chen rnam rgyal (1318–1388). 1971. Bstan bcos ’gyur ro ’tshal gyi dkar chag yid bzhin gyi nor bu rin po che’i za ma tog. In Collected Works of Bu ston [Lhasa Zol xylograph], edited by Prof. Dr. Lokesh Chandra, part 28, 343–573. New Delhi: International Academy of Indian Culture. [wrongly attributed to Sgra tshad pa!]

Ngag dbang kun dga’ bsod nams rgyal po (15th–16thc.). No Date. Dpal ldan thu mi’i gdung gyis phreng ba blo gsal mgul rgyan gang ga’i chu rgyun. [dbu med manuscript]. Ms. fols. 52.

Ngor chen Kun dga’ bzang po (1382–1456). 2010. Bstan bcos ’gyur ro ’tshal gyi dkar chag thub bstan rgyas pa’i nyin ’od. In Collected Works. E vaṃ bka’ ’bum, edited by Dpal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang, vol. 7, 270–304. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

Lcang skya III Rol pa’i rdo rje (1717–1786). 1995. Sum cu pa dang Rtags ’jug gi don nyung ngur bshad pa blo ldan dga’ bskyed. In Collected Works, vol. 2, 423–443. Beijing: Krung go bod brgyud mtho rim nang bstan slob gling nang bstan zhib ’jug khang.

Jam spal, Lozang with Alex Wayman (1921–2004), eds. 1992–1995. Abhidhānaviśvalocana or Abhidhānamuktāvalī of Śrīdharasena with its Tibetan Translation by Dharma Bhadra, Zhalu Lotsaba. 3 vols. Narita: Naritasan Shinshoji.

’Jam dbyangs Kha che Paṇḍita (ca. 1400). 1985. Snyan ngag me long gi le’u gnyis pa’i bka’ [sic!] ’grel. dbu med manuscript. Rewalsar: Sherab Gyaltsen Lama and Āchārya Shedup Tenzin. http://purl.bdrc.io/resource/W1KG10637

Jo nang Phyogs las rnam rgyal (1306–1386). 2010. Bstan bcos ’gyur ro ’tshal gyi dkar chag dri med ’od kyi phreng ba. In Jo nang dpe tshogs, edited by ’Phrin las rgyal mtshan et al., vol. 23, 1–177. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Daṇḍin (7th c.). No Date. Tshig gi rgyan gyi bstan bcos snyan ngag me long. ?Rdzong gsar. http://purl.bdrc.io/resource/W22132

———.1981. Tshig gi rgyan gyi bstan bcos snyan ngag me long. dbu med manuscript. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

———. 2004. Tshig gi rgyan gyi bstan bcos snyan ngag me long, based on ?Rdzong gsar xylograph. In Bod mkhas pa Mi pham dge legs rnam rgyal (1618–1685). 2004: 1–75.

Dalai Lama V Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (1617–1684). 2009. Rtsis skar nag las brtsams pa’i dris lan nyin byed dbang po’i snang ba. In Collected Works, vol. 23, 399–484. Beijing : Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

Dar ma rgyal mtshan (1227–1305). 2006. Sgra yi bstan bcos rgyan gyi me tog ngag gi dbang phyug grub pa. In Collected Works, vol. 8, 1–98. Lhasa: Khams sprul Bsod nams don grub.

’Dar stod Dgra ’dul dbang po (ca. 1600). 1987. Tha snyad rig gnas ji ltar byung ba’i tshul gsal bar byed pa blo gsal mgrin rgyan legs bshad nor bu’i phreng ba. In Bstan rtsis gsal ba’i nyin byed lhag bsam rab dkar. Tha snyad rig gnas lnga’i byung tshul. In Gangs can rig mdzod 4, edited by Nor brang O rgyan, 253–322. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

Snar thang Lo tsā ba Dge ’dun dpal (ca.1370–after 1439). 1976. Snyan ngag me long gi rgya cher ’grel pa [dbu med manuscripts]. Vols. I, II. Thimphu: Kunzang Topgey.

Dpang Lo tsā ba Blo gros brtan pa (1276–1342). 1981. Snyan ngag me long gi rgya cher ’grel pa gzhung don gsal ba [dbu med manuscript]. In Rig gnas phyogs bsdebs, 281–502. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

———. No date. Snyan ngag me long gi rgya cher ’grel pa gzhung dong sal ba[dbumed manuscript]. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN1472

Dpa’ bo Gtsug lag phreng ba (1504–66). 1986. Chos ’byung mkhas pa’i dga’ ston. Edited by Rdo rje rgyal po, smad cha. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Spos khang pa Rin chen rgyal mtshan (1348–1430). 2019. Sangs rgyas kyi bstan pa’i rtsis shin tu gsal ba’i dran pa sad byed rnga bo che’i sgra dbyangs kyi dbu’o. In Cha rgan rgyal rabs sogs bzhugs, edited by Smon bzang dpe rnying ’tshol bsdu khang, 349–391. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Phag mo gru Rdo rje rgyal po (1110–1170). 2017. Dus mchod chen po bzhi’i ngos ’dzin mdo lugs dang jo bo’i lugs. In Collected Works, in Dam pa’i chos dgongs pa gcig pa, edited by Tshe dpag, vol. 4, 302–304. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

’Phags pa Blo gros rgyal mtshan (1235–1280). 2007. Paṇḍita Lakṣmī ka ra la spring ba. In Collected Works, edited by Dpal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang, vol. 4, 328–330. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

Bu ston Rin chen grub (1290–1364). 1968. Rdo rje thams cad ’byung ba’i rgya cher bshad pa yid bzhin nor bu. In Collected Works of Bu ston [Lhasa Zol xylograph]. Edited by Prof. Dr. Lokesh Chandra, part 11, 185–831. New Delhi: International Academy of Indian Culture.

———. 1971a. Bde bar gshegs pa’i bstan pa’i gsal byed chos kyi ’byung gnas gsung rab rin po che’i mdzod. In Collected Works of Bu ston [Lhasa Zol xylograph]. Edited by Prof. Dr. Lokesh Chandra, part 24, 633–1056. New Delhi: International Academy of Indian Culture.

———.1971b. Bstan ’gyur gyi dkar chag yid bzhin nor bu dbang gi rgyal po’I phreng ba. In Collected Works of Bu ston [Lhasa Zol xylograph]. Edited by Prof. Dr. Lokesh Chandra, part 26, 401–644. New Delhi: International Academy of Indian Culture.

Bod mkhas pa Mi pham dge legs rnam rgyal (1618–1685). 2004. Snyan ngag gi bstan bcos chen po me long la ’jug pa’i bshad sbyar daṇḍi’i dgongs rgyan [based on the sde dge xylograph. In Snyan ngag me long dang bod mkhas pa’i ’grel pa, edited by Padma rdo rje, 76–421. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

———. No Date. Snyan ngag gi bstan bcos chen po me long la ’jug pa’i bshad sbyar daṇḍi’i dgongs rgyan [sde dge xylograph]. http://purl.bdrc.io/resource/W27221

Dbus pa Blo gsal Rtsod pa’i seng ge (late 13th–14thc.). 2015. Bstan bcos kyi dkar chag, edited by Byams pa bsam gtan. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

’Be Lo tsā ba Tshe dbang kun khyab (1718–?1790). No Date[a]. Ma hā paṇḍi ta tshe dbang kun khyab kyi rnam thar rtogs brjod rin chen nor bu’i phreng ba. In Dpal zur mang bka’ brgyud kyi chos ’byung phyogs bsgrigs ’dod ’byung nor bu’i phreng ba, 595–634. No Place: Ro dgon gna’ deb srung skyob tshogs pa. http://purl.bdrc.io/resource/W4CZ48435

———.No Date[b]. Ma hā paṇḍi ta tshe dbang kun khyab kyi rnam thar rtogs brjod rin chen nor bu’i phreng ba [dbu med manuscript], 1–53. http://purl.bdrc.io/resource/W1KG16907

———.1990. *Situ Paṇchen Chos kyi ’byung gnas kyi rnam thar. In Situ Paṇchen chos kyi byung gnas and ’Be lo tsā ba Tshe dbang kun khyab. Sgrub brgyud karma kaṃ tshang brgyud pa rin po che’i rnam par thar pa rab ’byams nor bu zla ba chu shel gyi phreng ba zhes bya ba’i pu sti ka phyi ma. In Collected Works [of Situ Paṇchen, dpal spungs xylograph]. Vol. 12, 449–638. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

Zhwa dmar Chos grags ye shes (1453–1524). 2009a. Rtogs pa brjod pa’i tshigs su bcad pa utpa la’i phreng ba. In Collected Works, edited by Yangs can dgon ris med dpe rnying myur skyob khang, vol. 6, 931–996. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

———.2009b. Dpal ’khor lo sdom pa lhan skyes lha lnga’i sgrub thabs bsdus pa mchog tu gsal ba. In Collected Works, edited by Yangs can dgon ris med dpe rnying myur skyob khang, vol. 1, 716–723. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

Zhwa lu Lo tsā ba [Rin chen] Chos skyong bzang po (1441–1528), ed. No Date[a]. Bod kyi brda’i bstan bcos legs par bshad pa rin po che’i za ma tog bgod pa. Edited by g.Yaʼ bzang pa mkhas btsun dbang po. 1 vols. sTong rab brtan lhun po sgang. http://purl.bdrc.io/resource/W1NLM525

———. No Date[b]. Nye bsgyur gyi dper brjod [dbu med manuscript]. In Brda sprod ma dpe phyogs bsdus, vol. 31, 233–294. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN54

———. No Date[c]. Legs par sbyar ba’i skad kyi brda sprod pa’i bstan bcos ka lā pa’i spyi don brda sprod gsal ba’i snying po [dbu med manuscript]. In Brda sprod ma dpe phyogs bsdus, vol. 31, 323–371. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN54

———. No Date[d]. Sgra ka lā pa’i mdo’i rnam bshad nyung ngu sbyar ba [dbu med manuscript]. In Brda sprod ma dpe phyogs bsdus, vol. 31, 3–231. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN54

———. No Date[e]. Sgra ka lā pa’i mtshams sbyor le’u lnga pa gsal bar byed pa’i : slob dpon mkhas pa: rang dngos [dbu med manuscript]. In Brda sprod ma dpe phyogs bsdus, vol. 31, 295–321. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN54

———.No Date[f ]. Snyan ngag me long gzhung gis bstan pa’i dper brjod legs par bshad pa sgra dby- angs rgya mtsho’i ’jug ngogs [dbu med manuscript]. In Brda sprod ma dpe phyogs bsdus, vol. 10, 467–475. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN54

———.1976. Slob dpon dbyug pa can gyis mdzad pa’i snyan ngag me long ’dir legs par sbyar ba dang bod skad sbyar ba... [dbu med manuscript]. In Kāvya Texts from Bhutan, 1–98. Thimphu: Kunzang Topgey.

? Zhwa lu Lo tsā wa. 2022. Go la’i bshad pa nyung ngu rnam gsal. In Go la’i rnam gzhag dpe rnying gces bsdus, edited by Pa sangs dgra ’dul, Gangs can rig mdzod 93, 441–449. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Zur mkhar ba Blo gros rgyal po (1509–after 1581). [No Date]. Sum rtags gyi sbyar bshad yang dag mkhas pa’i dga’ ston [dbu med manuscript]. In Brda sprod ma dpe phyogs bsdus, vol. 1, 10–93. http://purl.bdrc.io/resource/W3CN54

Rin chen bzang po, aka Ratnabhadra (16th c.). 1971. Sprul sku zha lu lo tsa ba’i// rtogs brjod nyung rnam gsal bzhugs so// [dbu med manuscript]. In History of Zhwa lu, 679–688. Leh: S.W. Tashigangpa.

Sa skya Lo tsā ba ’Jam pa’i rdo rje (1485–1533). No Date. Thams cad mkhyen pa ’jig rten gyi mig gcig zha lu lo chen la phul ba’i zhu yig. In Collected Works. Vol. 1, 442–444. http://purl.bdrc.io/resource/W1KG4325

Si tu Paṇ chen Chos kyi ’byung gnas (1699–1774). 1990a. Slob dpon dbyug pa can gyis mdzad pa’i snyan ngag me long ma zhes bya ba skad gnyis shan sbyar. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 6, 629–773. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990b. Tā’i si tur ’bod pa karma bstan pa’i nyin byed kyi rang tshul drangs por brjod pa dri bral shel gyi me long. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 14. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang. [see also The Autobiography & Diaries of Si tu Paṇ chen (Dpal spungs xylograph), reproduced by L. Chandra. New Delhi: International Academy of Indian Culture, with the identical pagination].

———.1990c. Ming dang rtags rje su ston pa’i bstan bcos ’chi med mdzod kyi rgya cher ’grel pa ’dod ’jo’i ba mo. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 5, 1–421. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990d. Legs par sbyar ba’i sgra’i bstan bcos tsandra pa’i rnam bshad brda sprod gzhung lugs rgya mtshor ’jug cing legs bshad rin chen ’dren pa’i gru gzings. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 1, 331–760. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———. 1990e. *Tsandra pa’i rnam bshad skabs lnga pa nas skabs drug rdzogs kyi bar. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 3, 1–682. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990f. Rgyal tshan sprul sku’i dri lan lung bzhin ’doms pa’i snyan tshig. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 8, 315–341. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990g. Sgra’i byed dngos las gsal bar byed pa’i gzhung ’brel pa la mkhas pa. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 5, 423–465. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990h. Mngon pa mdzod kyi tshig don rnam par ’grel pa brgya byin thog pa’i nor bu’i ‘od snang. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 13, 1–684. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990i. [Rdo rje] Nag po chen po’i bstod pa brgyad pa. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 7, 432–438. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

———.1990j. Dris len [sic!] sna tshogs nor bu ke tā ka’i phreng ba. In Collected Works [Dpal spungs xylograph]. Vol. 8, 459–488. Sansal: Palpung sungrab nyamso khang.

A mes zhabs Ngag dbang kun dga’ bsod nams (1597–1659). 2012a. Dpal dus kyi ’khor lo’i rgyud dang man ngag gi bka’ srol zab mo ’chad cing nyams su len pa la nye bar mkho ba’i bstan bcos legs par bshad pa dus ’khor bstan pa’i mdzes rgyan. In Collected Works, edited by Si khron bod yig dpe rnying myur skyob ’tshol sgrig khang, vol. 25. Lhasa: Bod ljongs dpe rnying dpe skrun khang.

———.2012b. Dpal ldan sa skya pa’i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa’i tshul gyi rnam par thar pa ngo mtshar rin po che’i bang mdzod dgos ’dod kun ’byung. In Collected Works, edited by Si khron bod yig dpe rnying myur skyob ’tshol sgrig khang, vol. 4. Lhasa: Bod ljongs dpe rnying dpe skrun khang.

Canonical Sources

Sthiramati (6th c.). Abhidharmakoṣa-bhāṣya-ṭīkā-tattvārtha. Chos mngon pa mdzod kyi bshad pa’i rgya cher ’grel. In Bstan ’gyur dpe sdur ma, edited by Krung go’i bod kyi shes rig zhib ’jug lte gnas kyi bka’ bstan dpe sdur khang, Vol. 118, 16–Vol. 19 937. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang. AT3660. http://purl.bdrc.io/resource/MW1PD95844_3660

Yaśomitra (7th c.). Abhidharmakośa-ṭīkā. Chos mngon pa’i mdzod kyi ’grel bshad don gsal ba. In Bstan ’gyur dpe sdur ma, edited by Krung go’i bod kyi shes rig zhib ’jug lte gnas kyi bka’ bstan dpe sdur khang. Mngon pa, Vol. 80, 3–1714. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang. AT3321. http://purl.bdrc.io/resource/MW1PD95844_3321

———.1981. Abhidharmakośa & Bhāṣya of Ācarya Vasubandhu with Sphutārthā Commentary of Ācārya Yaśomitra, edited by Swāmī Dwārikādās Śastri, Part One and Part Two. Varanasi: Bauddha Bharati.

European & Chinese Language Sources

Almogi, Orna. 2020. Authenticity and Authentication. Glimpses behind the Scenes of the Formation of the Tibetan Buddhist Canon. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, Universität Hamburg.

Bronner, Yigal, ed. 2023. A Lasting Vision: Dandin’s Mirror in the World of Asian Letters. New York: Oxford University Press.

Debreczeny, Karl, ed. 2013. “Situ Paṇchen: Creation and Cultural Engagement in Eighteenth-Cen- tury Tibet.” Journal of the International Association of Tibetan Studies 7.

———.2013a. “Situ Paṇchen’s Artistic Legacy in ’Jang.” In Debreczeny 2013: 193–276.

Dell, Dominik. 2023. “‘Moonstone Water-Crystal Mālā’: Structure and Textual Witnesses of the Golden Garland of the Karma bKa’ brgyud by the Eighth Si tu Chos kyi ’byung gnas (1699/1700–1774), and ’Be lo Tshe dbang kun khyab (1718–?90).” Revue d’Etudes Tibétaines no. 66 (April), 5–67.

Deokar, Lata M. 2020 “The Transmission of Subhūticandra’s Kavikāmadhenu Commentary in Tibet.” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 170, 425–444.

Dimitrov, Dragomir. 2002. Mārgavibhāga. Die Unterscheidung der Stilarten. In Indica et Tibetica, Band 40. Marburg: Indica et Tibetica Verlag.

———. 2011. Śabdālaṃkāradoṣavibhāga. Die Unterscheidung der Lautfiguren und der Fehler. Teil 1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Dorji Wangchuk. 2022. “The Syntax of Tibetan Colophons: An Overview.” In The Syntax of Colo- phons. A Comparative Study across Pothi Manuscripts, edited by Nalini Balbir and Giovanni Ciotti, 325–45. Berlin: De Gruyter.

Dorjee Wangdi. 2023. “Polemical Abhidharma: The Eighth Karmapa’s Abhidharmakośa Com- mentary’s Unique Characteristics, Context, and Reception.” Revue d’Etudes Tibétaines 66: 467–490.

Fermer, Mathias. 2017. “Putting Yar rgyab on the Map.” In Fifteenth Century Tibet: Cultural Blossoming and Political Unrest, edited by Volker Caumanns and Marta Sernesi, 63–96. Lumbini: Lumbini International Research Institute.

Ehrhard, Franz-Karl. 2023. “The Fourth Khamtrül Tendzin Chökyi Nyima (1730–1779) and Excerpts from His Diaries.” In Histories of Tibet. Essays in Honor of Leonard W.J. van der Kuijp, edited by Kurtis R. Schaeffer, Jue Liang and William A. McGrath, 33–54. Boston: Wisdom Publications.

Graf, Alexander. 2019. Tibetan Grammar: Situ Paṇchen and the Tibetan adoption of linguistic knowledge from India. University of Heidelberg dissertation. Heidelberg.

He Wenxuan贺文宣 tr. 2016. Zangzu shixue ming jian 藏族诗学明鉴 [The Tibetan Bright Mirror of Poetics]. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Henning, Edward. 2007. Kālacakra and the Tibetan Calendar. New York: American Institute of Buddhist Studies, Columbia University, and Tibet House, USA.

Holmes-Tagchungdarpa, Amy. 2014. The Social Life of Tibetan Biography: Textuality, Commu- nity, and Authority in the Lineage of Tokden Shakya Shri. Lanham: Lexinton Books.

Jackson, David P. 2009. Patron and Painter. Situ Panchen and the Revival of the Encampment Style [With an Essay by Karl Debreczeny]. New York: Rubin Museum of Art.

Jackson, David P. and Karl Debreczeny. 2023. “Portrait of Situ Panchen: Great Tibetan Patron and Designer of Buddhist Art in Kham.” In Himalayan Art in 108 Objects. New York: Rubin Museum of Art and Scala, 357–359.

Jo Sokhyo. 2016. Topics on the History of Tibetan Astronomy with a Focus on Background Knowledge of Eclipse Calculations in the 18th Century. Harvard University PhD dissertation. Cambridge, MA.

Kano, Kazuo and Jowita Kramer. 2020. “The Fourth Chapter of the Tattvārthā Abhidharma- kośatīkā: On forbidding intoxicating liquor.” In Sanskrit Manuscripts in China III: Pro- ceedings of a panel at the 2016 Beijing International Seminar on Tibetan Studies August 1–4, edited by Birgit Kellner, Jowita Kramer and Li Xuezhu, 107–136. Beijing: China Tibetology Publishing House.

Kramer, Jowita. 2008. A Noble Abbot from Mustang. Life and Works of Glo bo mkhan chen (1456– 1532). Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 68. Wien: Arbeit- skreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien.

van der Kuijp, Leonard W.J. 1994. “Fourteenth Century Tibetan Cultural History 1: Ta’i si tu Byang chub rgyal mtshan as a Man of Religion.” Indo-Iranian Journal 37, 139–149. ———. 2007. “The Names of ’Gos Lo tsā ba Gzhon nu dpal.” In The Pandita and the Siddha: Tibetan Studies in Honour of E. Gene Smith, edited by Ramon Prats, 279–285. Daramashala: Library of Tibetan Works and Archives.

———. 2009. “On the Vicissitudes of Subhūticandra’s Kāmadhenu Commentary on the Amarakoṣa in Tibet.” Journal of the International Association of Tibetan Studies 5, 1–105.

———. 2022. “Apropos of skar rtsis rig pa and nag rtsis rig pa.” In A Life in Tibetan Studies. Fest- schrift for Dieter Schuh at the Occasion of his 80th Birthday, edited by Christoph Cüppers, Karl-Heinz Everding and Peter Schwieger, 421–458. Lumbini: Lumbini International Research Institute.

———.2023. “Some Bibliographic Remarks on the Contributions to the Language Arts by Two Early Fifteenth Century Tibetan Writers, Bo dong Paṇ chen and Snar thang Lo tsā ba.”

Forthcoming in Zangxue xuekan 藏学学刊/ བོད་རིག་པའི་དུས་དེབ་/Journal of Tibetology. ———.2024. “Si tu Paṇ chen Chos kyi ’byung gnas (1699-1774): One of the Greatest Eighteenth Century Scholars from Khams/West Sichuan.” Forthcoming.

de La Vallée Poussin, Louis, trans. 1971. L’Abhidharmakośa de Vasubandhu. Traduction et Annotation. Tome II, Chapitre 3. Brussels: Institut Belge des Hautes Études Chinoises.

Laufer, Berthold.1898. “Studien zur Sprachwissenschaft der Tibeter. Za ma tog.” Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k.b. Akademie der Wissenschaften zu München I, 519–594.

———.1916. “Loan-Words in Tibetan.” T’oung Pao 17, 4/5: 403–552.

Lewis, Todd T. and Lozang Jamspal. 1988. “Newars and Tibetans in the Kathmandu Valley: Three New Translations.” Journal of Asian and African Studies 36, 187–211.

Li, Shenghai. 2023. “Two Mirrors, Fleeting Reflections. Traces of Sanskrit Poetics in East Asia.” In Bronner 2023, 466–512.

Lin, Nancy G. 2011. Adapting the Buddha’s Biographies: A Cultural History of the Wish-fulfilling Vine in Tibet, Seventeenth to Eighteenth Centuries. University of California PhD dissertation. Berkeley.

Macdonald, Alexander and Dwags po Rin po che. 1981. “Un Guide peu lu des Lieux Saints du Népal, 2ième partie.” In Tantric and Taoist Studies in Honour of R.A. Stein, edited by Michel Strickmann, vol. 1, 237–273. Brussels: Institut Belge des Hautes Études Chinoises.

Newman, John. 1998. “The Epoch of the Kālacakratantra.” Indo-Iranian Journal 41/4, 319–349. Pema Bhum. 2023. “The First Tibetan Orthographical Dictionary: Dag yig nyer mkho bsdus pa (Précis of Essential Orthography).” In Living Treasure. Buddhist and Tibetan Studies in Honour of Janet Gyatso, edited by Holly Gayley and Andrew Quintman, 311–322. Somerville: Wisdom Publications.

Pema Bhum and Janet Gyatso. 2023. “Mirror on Fire: An Ardent Reception in Tibet and Mongo- lia.” In Bronner, ed. 2023, 308–361.

Quintman, Andrew. 2014. “Redacting Sacred Landscape in Nepal: The Vicissitudes of Yolmo’s Tiger Cave Lion Fortress.” In Himalayan Passages. Tibetan and Newar Studies in Honour of Hubert Decleer, edited by Benjamin Bogin and Andrew Quintman, 69–96. Boston: Wisdom Publications.

Ratnaśrījñāna (10th c.). 1957. Kavyalakṣaṇa of Daṇḍin. With Commentary called Ratnaśrī of Rat- naśrījñāna, edited by Anantalal Thakur and Upendra Jha. Darbhanga: Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning.

Schaeffer, Kurtis R. 2009. The Culture of the Book in Tibet. New York: Columbia University Press. Sun Hu 孙虎. 2019. “Mingdai tongshi biyi kao 明代通事笔译考 [Translation in the Ming Dynasty ].” 元史及民族与边疆研究集刊 37, edited by Liu Yingsheng刘迎胜, 152–159. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.

Tashi Tsering. 2013. “Situ Penchen and His Painting Style: A Retrospective.” In Debreczeny 2013a, 125–192.

Thinlay Gyatso. “Chokyong Zangpo,” Treasury of Lives, accessed April 02, 2033, http://treasuryoflives.org/biographies/view/Chokyong-Zangpo/11285.

Uray, Géza. 1984. “The Earliest Evidence of the Use of the Chinese Sexagenary Cycle in Tibetan.” In Tibetan and Buddhist Studies Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Körös, edited by Louis Ligeti, vol. 2, 341–360. Budapest: Akadémiai Kaidó.

Verhagen, Pieter C. 1994. A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet. Volume 1: Transmission of the Canonical Literature. Leiden: Brill.

———. 2001. A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet. Volume 2: Assimilation into Indigenous Scholarship. Leiden: Brill.

———. 2013. “Notes apropos to the oeuvre of Si-tu Pan-chen Chos-kyi-’byung-gnas (1699?–1774) (4): a Tibetan Sanskritist in Nepal.” Journal of the International Association of Tibetan Studies 7: 316–339.

———. 2017. “Notes apropos to the oeuvre of Si-tu Pan-chen Chos-kyi-’byung-gnas (1699?–1774) (5): The ‘Eight-stanza hymn to Mahākāla’: a glimpse of the translator at work.” Revue d’Etudes Tibétaines 39: 166–228.

Vitali Roberto. 1990. Early Temples of Central Tibet. London: Serindia Publications.

Wayman, Alex. 1985. Chanting the Names of Mañjuśrī, the Mañjuśrīnāmasaṃgītī, Sanskrit and Tibetan Texts. Boston: Shambhala.

Yao Jingyuan 姚婧媛. 2022. Kangqu gaoseng situ banqin (1699/1700–1774) yanjiu 康区高僧司徒 班钦 (1699/1700–1774) 研究 [A Study of Situ Paṇchen (1699/1700–1774), an eminent Monk from Khams]. Sichuan University PhD dissertation. Chengdu.

No related articles available.

The Journal of Tibetan Literature encourages an exploration of the literary in Tibetan writing from a wide range of methodological and theoretical perspectives.

Submit