Search

Praise, Shame, Patronage, and Genre-Blurring

Revisiting Two Vajra Songs of Lama Zhang Tsalpa

Carl Yamamoto

Journal of Tibetan Literature (2023) 2 (1): 5-43.


Issue Section Research

Keywords Mgur, vajra songs, Lama Zhang Tsalpa, early Tibetan literature, Tibetan poetry

Abstract

This paper looks at two gur, or “vajra songs,” of the controversial twelfth-century yogin, sorcerer, tantric adept, literary innovator, statesman, and military leader Lama Zhang Tsalpa (bla ma zhang tshal pa, 1122–1193). Without context the two songs are mysterious: they call themselves “praises” but are full of self-criticisms, insults, and shaming. The language is animated and rhetorically varied and shows an unusu- ally acute self-awareness of the mechanics of language and literary genre, a self-awareness that manifests as parody, irony, and sarcasm. My approach is to view these songs along three axes: (1) the fact that both songs are characterized as requests from patrons, (2) the playful, almost taunting manner in which the songs use and then subvert the conventions of multiple literary genres—praise, autobiography, vajra song, and con- fession— and invent a hybrid genre of “self-shaming,” which plays into important Tibetan cultural themes of praise and shame, and (3) questions about the “textual economy” of songs such as this: Who wrote them? What were the circumstances under which they were composed? Who requested them and why? What does the phenomenon of patron-requested texts tell us about the relationships between patrons from powerful clans and the newly arising class of charismatic religious leaders in the later dissemination (phyi dar) period?

བསྟོད་པ། ངོ་ཚ། འགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་། རྩོམ་སྲོལ་ཐོལ་བརྒལ། བླ་མ་ཞང་ཚལ་པའི་མགུར་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

རྩོམ་ཤོག་འདིས་གླེང་གཞི་ཅན་གྱི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་རྣམ་འབྱོར་པ། ངན་སྔགས་མཁན། གསང་སྔགས་རིག་པ་འཛིན་པ། རྩོམ་རིག་གསར་གཏོད་པ། གཏམ་བཤད་མཁས་ཅན། དྲག་པོའི་དམག་གི་འགོ་འཁྲིད་བཅས་ཡིན་པ་བླ་མ་ཞང་ཚལ་པའི(༡༡༢༢་་་་༡༡༩༣)འི་མགུར་གཉིས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དོན་དང་མ་སྦྱར་ན་མགུར་གླུ་དེ་གཉིས་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཡོད། བསྟོད་པ་ཞེས་འབོད་བཞིན་དུ་རང་མཚང་འབྲུ་བ། འཕྱ་སྨོད་བྱེད་པ། ངོ་ཚ་འབེབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དོན་ཀྱི་ཁེངས་ནས་ཡོད། བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གསོན་ཉམས་ལྡན་ལ་ཚིག་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤུད་ཡོད། དེས་རྩོམ་པོ་པོར་སྡེབ་སྦྱོར་དང་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་རང་རྟོགས་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་སྟོན་ཐུབ། དེ་ལྟའི་རང་རྒྱུས་དེ་ནི་དགོད་བྲོའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འཕྱ་སྨོད། ཟུར་ཟ། རྒྱག་གཏམ་སོགས་ལས་མངོན་འདུག  ངས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་མགུར་འདི་དག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དང་པོ། མགུར་གླུ་གཉིས་ཀ་སྦྱིན་བདག་གི་རེ་སྐུལ་ངོ་མ་ལྡོག་པར་བྲིས་པ་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་ཡོད། གཉིས་པ། རྩེད་མཚར་དང་བཀའ་བཀྱོན་སྦྲགས་མའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མགུར་གླུ་དག་གིས་དང་པོ་སྲོལ་རྒྱུན་རྩོམ་ལུགས་སྣ་ཚོགས། དཔེར་ན། བསྟོད་རྩོམ། རང་རྣམ། མགུར་གླུ། མཐོལ་བཤགས་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་རྣམས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་དེ་ནས་མགོ་རྟིང་སློག་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གིས་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་གི་བསམ་བློའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ན་གཏིང་ཆགས་པའི་བསྟོད་པ་དང་སྨད་པའི་སེམས་ཚོར་ལ་སྐུ་རྩེད་ཞུས་ཏེ་རྩོམ་ལུགས་འདྲ་མིན་འདྲེས་པའི་རང་སྐྱོན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ལུགས་ཞིག་ཀྱང་གསར་གཏོད་མཛད་འདུག  གསུམ་པ། མགུར་གྱི་མ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་སྟེ། མགུར་དེ་དག་སུ་ཞིག་གིས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྩམས་པ། སུའི་རེ་བསྐུལ་ལྟར་བྲིས་པ། གང་གི་ཕྱིར་བྲིས་པ། སྦྱིན་བདག་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་མཛད་པའི་དཔེ་ཆ་དར་བའི་དོན་འདིས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་སྟོབས་ཆེན་ཚོ་ཤོག་ཁག་ནས་ཡིན་པའི་སྦྱིན་བདག་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་གསར་སྐྱེས་ཆོས་ལུགས་འགོ་པའི་གྲལ་རིམ་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གང་ཞིག་བཤད་ཡོད་པ་སོགས་སོ།། །།

Authors

Carl Yamamoto

Published 2023-07-26

How to Cite

Yamamoto, Carl. 2023. “Praise, Shame, Patronage, and Genre-Blurring: Revisiting Two Vajra Songs of Lama Zhang Tsalpa”. Journal of Tibetan Literature 2 (1):5-43. https://doi.org/10.58371/jtl.2023.54.

Downloads

Download data is not yet available.

License

Copyright (c) 2023 Carl Yamamoto

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors retain copyright and agree to license their articles with a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 License.

Works by Lama Zhang Tsalpa

Shedup. Full title: Dpal ldan tshal pa bka’ brgyud kyi bstan pa’i mnga’ bdag zhang g.yu brag pa brt- son ‘grus grags pa’i gsung ‘bum rin po che: The Collected Works of Zhang brtson ‘grus grags pa 1123–1193. 9 volumes. Edited by Khenpo Shedup Tenzin and Lama Thinley Namgyal. Kath- mandu: Shree Gautam Buddha Vihar, 2004. http://purl.bdrc.io/resource/MW26673.

Gung thang bla ma G.yu grags pa’i gsung ‘bum. In A gon Rin po che 2004, 553–560. http://purl. bdrc.io/resource/MW00JW501203.

Zin bris. Full title: Bla ma zhang gi rnam thar zin bris. Lha ri ba chen po (aka Nam mkha’ ‘od, Sangs rgyas ‘od, or Sangs rgyas ras pa). In Bka’ brgyud “Golden Rosary” (gser phreng) anthology from ‘Bras spungs monastery. No. 016948. Dpal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang, ’Bras spungs dgon du bzhugs su gsol ba’i dpe rnying dkar chag. 2 volumes. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 2004.

Tibetan Language Works

A mgon rin po che. 2004. Bri gung bka’ brgyud chos mdzod chen mo, Lhasa: Bri gung mthil dgon. http://purl.bdrc.io/resource/MW00JW501203_A96CC0.

Ngag dbang blo bzang rgya mtsho. 1971. Record of Teachings Received: The gsan yig of the Fifth Dalai Lama Ngag dbang blo bzang rgya mtsho. New Delhi: Nechung and Lhakhar.

———. 2009. Rgyal dbang lnga pa ngag dbang blo bzang rgya mtsho ’i gsung ’bum, par gzhi dang po, vol. 18. 96–297. Beijing: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/ resource/MW1PD107937.

Rta tshag Tshe dbang rgyal (aka Ri bo che dpon tshang). 1994. Lho rong chos ‘byung. Gangs can rig mdzod series no. 26. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang. http://purl. bdrc.io/resource/MW27302.

Tshal pa Kun dga’ rdo rje. 2004. Deb ther dmar po. With annotations by Dung dkar blo bzang phrin las. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

European Language Works

Ahmad, Zahiruddin, trans. 1995. A History of Tibet by Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, the Fifth Dalai Lama. Bloomington, Indiana: Indiana University—Research Institute for Inner Asian Studies.

Āryaśūra, “Short Praise of the Buddha’s Deeds.” Lotsawa House. https://www.lotsawahouse.org/ indian-masters/arya-shura/short-praise-buddhas-deeds

Bentor, Yael. 1996. Consecration of Images and Stūpas in Indo-Tibetan Tantric Buddhism. Leiden: Brill.

Chang, Garma C.C., trans. 1977. The Hundred Thousand Songs of Milarepa, vol. 1. Boulder and London: Shambhala.

Chaucer, Geoffrey. 2008. The Riverside Chaucer. Edited by Larry D. Benson. Oxford: Oxford University Press.

Davidson, Ronald. 2005. Tibetan Renaissance: Tantric Buddhism in the Rebirth of Tibetan Cul- ture. New York: Columbia University.

Devitt, Amy J. 2004. Writing Genres. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Goldstein, Melvyn C. 2001. The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan. Berkeley:

University of California Press.

Hopkins, Jeffrey. 1983. Meditation on Emptiness. Boston: Wisdom Publications.

I-tsing [Yijing]. 1896. A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archi- pelago. Translated by J. Takakusu. Oxford: Oxford University Press.

Jackson, David. 1994. Enlightenment by a Single Means: Tibetan Controversies on the “Self-sufficient White Remedy” (dkar po chig thub). Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Jamgon Kongtrul Lodro Taye. 2003. The Treasury of Knowledge: Book Five: Buddhist Ethics. Ithaca: Snow Lion Publications.

Martin, Dan. 1996. “Wrapping Your Own Head: Problems of Context and Individuality as Pre- and Post-considerations for Translating ‘The Path of Ultimate Profundity: The Great Seal Instructions of Zhang,’ a Twelfth-Century Tibetan Verse Compendium of Oral Instruc- tions on Mahāmudrā.” In Translating, Translations, Translators: From India to the West, edited by Enrica Garzilli. Harvard Oriental Series, Opera Minora, new series vol. 1, 59–73. Cambridge, MA: The Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University.

———. 2012. “The Works of Zhang Rinpoche.” Tibeto-logic. https://sites.google.com/site/ tibetological/zhang-works-1-2.

———.2013. “From Chaktrichok” and “Astonished Verses of Praise to Myself.” In Schaeffer, Kap- stein, and Tuttle 2013, 222–24.

Nālandā Translation Committee. 1980. The Rain of Wisdom, the Essence of the Ocean of True Meaning. Boulder: Shambhala Publications.

Office of H.H. Dalai Lama. 1981. The Sublime Path of the Victorious Ones: A Book of Mahayana Prayers. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1981.

Quintman, Andrew. 2014. The Yogin and the Madman: Reading the Biographical Corpus of Tibet’s Great Saint Milarepa. New York: Columbia University Press.

Ricard, Matthieu, trans. 1994. The Life of Shabkar: The Autobiography of a Tibetan Yogi. Albany: SUNY Press.

Roberts, Peter Alan, tr. 2011. Mahāmudrā and Related Instructions: Core Teachings of the Kagyü Schools. Library of Tibetan Classics. Boston: Wisdom Publications.

Schaeffer, Kurtis. 2009. “Tengyur: Part One: Treatises of Praise.” http://www.thlib.org/encyclo- pedias/literary/canons/kt/catalog.php#cat=d/t-1. The version used here is the Tengyur from the collection at Degé Monastery in eastern Tibet.

Schaeffer, Kurtis, Kapstein, Matthew, and Tuttle, Gray. 2013. Sources of the Tibetan Tradition. New York: Columbia University Press.

Sørensen, Per K. 1990. Divinity Secularized: An Inquiry into the Nature and Form of the Songs Ascribed to the Sixth Dalai Lama. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien.

Sujata, Victoria. 2005. Tibetan Songs of Realization: Echoes from a Seventeenth-Century Scholar and Siddha in Amdo. Leiden: Brill.

Tomlin, Adele, trans. 2020. “Gushing Flood of Melodious, Laughing Praise: Via Explanation of the Root Mantra of Lion of Speech, Mañjuśrī.” https://dakinitranslations.files.wordpress. com/2020/07/praise-to-manjushri-root-mantra.pdf

Yamamoto, Carl. 2009. Lama Zhang and the Politics of Charisma in Twelfth-Century Tibet. Leiden: Brill Publications.

———. 2015a. “A Preliminary Survey of the Songs of Zhang Tshal pa.” In Czaja, Olaf, and Hazod, Guntram, ed. The Illuminating Mirror: Tibetan Studies in Honour of Per K. Sørensen on the Occasion of his 65th Birthday. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.

———. 2015b. “‘Only Kingly Deeds’: Zhang Tselpa and the Symbolism of Kingship.” Cahiers d’Extrême-Asie 24:105–116.

No related articles available.

The Journal of Tibetan Literature encourages an exploration of the literary in Tibetan writing from a wide range of methodological and theoretical perspectives.

Submit