Search

Women and Wit in Tibetan Buddhist Literature

Sarah Jacoby

Journal of Tibetan Literature (2023) 2 (1): 181-203.


Issue Section Criticism

Keywords Sera Khandro, Tibetan autobiography, Tibetan women writers, The Ḍākinīs’ Great Dharma Treasury, Buddhist women, Buddhist literature, Tibetan feminism, women's wit

Abstract

This essay explores the vibrancy of Tibetan women’s writing and publishing, centering on the woman who is likely the most prolific female writer in Tibetan history, Sera Khandro Dewai Dorjé (1892–1940). Sera Khandro’s works preserve sound bites of a distinctive Tibetan cultural and religious early-twentieth-century world, which we can hear through listening to some key passages from her autobiography (ca. 1934) in which she silences her interlocutors with her wit. Sera Khandro’s verbal prowess not only demonstrates her spiritual insight and eloquence, but also sheds nuanced light on issues relating to female agency, misogyny, and sexual violence. In so doing, her writing blurs rigid boundaries between traditional and modern genres of Tibetan literature, demonstrating the secular and religious concerns that tie twentieth-century Tibetan writing together.

This essay was first presented as the 7th Annual Aris lecture on Dec.1, 2022, at Wolfson College, Oxford University, England. I’d like to express my thanks to Prof. Ulrike Roesler for the honor of inviting me to present this lecture, and to Dr. Lama Jabb for his very helpful translation editing. For a recorded version of this lecture with slides, see https://www.youtube.com/watch?v=Felu2FyZ9EM.

རྩོམ་ཡིག་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་རྩོམ་འབྲི་དང་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་གསོན་ཉམས་སྤྱི་ཁོག་ཙམ་དང་། དེས་ཆོས་ལུགས་དང་སྐྱ་བོའི་རྩོམ་རིག་དབར་གྱི་མཚམས་བརྒལ་བའི་གསོན་ཤུགས་དེ་མངོན་པར་ཕྱུངས་ནས་འགོ་བརྩམས་ཡོད། དེ་ནས་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ལྟེ་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་པའི་བུད་མེད་བརྩམས་ཆོས་མང་ཤོས་མཛད་མཁན་སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་(༡༨༩༢-༡༩༤༠)སྐུ་ཚེའི་སྐོར་བགྱིས་ཡོད།  སེ་ར་མཁའ་འགྲོའི་བརྩམས་ཆོས་དག་གིས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སྟོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་སྒྲའི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིག་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ལས་ཟུར་དུ་དྲངས་པའི་ཚིག་དུམ་ཁ་ཤས་ལ་ཉན་ཞིབ་བྱས་ན་དེའི་གོ་བ་རེ་སྐྱེས་ཐུབ། ཁོང་གིས་རྣམ་དཔྱོད་དང་རིག་པས་རང་གི་བགྲོས་ཀྱི་ཁ་ཡ་རྣམས་ལན་མེད་པར་སྨ་ལྕེ་ལྐུགས་པར་བཏངས་པ་དང་། སེ་ར་མཁའ་འགྲོར་ངག་གི་རྩལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དེས་ཁོང་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཐོ་བ་དང་འཆད་རྩོད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་སྟོན་ཐུབ།  མ་ཟད་བུད་མེད་རང་བདག་གི་རང་དབང། ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ། འཁྲིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲག་སྤྱོད་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཐོག་ཕྲ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་པའི་འོད་སྣང་སྤྲོས་ཡོད། དེ་ལྟར་གནང་བའི་རྒྱུད་རིམ་དུ། ཁོ་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་བོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བཙན་པོ་དེ་མོག་པོར་བྱས་ཡོད་ལ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་བོད་པའི་སྐྱ་བོ་དང་ཆོས་ལུགས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་བརྗོད་བྱ་དག་གསལ་སྟོན་བྱས་འདུག

རྩོམ་ཤོག་འདི་ཉིས་སྟོང་ཉེར་གཉིས་ཕྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡་ཉིན་ཨེ་རི་སི་ལོ་རེའི་གཏམ་བཤད་ཐོག་ཨོག་སོ་ཕོེེཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་་ལྦོ་ཕ་སོན་མཐོ་སློབ་ཏུ་སྒྲོག་སྦྱང་ཞུས་པ་ཡིན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཨུལ་རིག་རོས་ལེར་མཆོག་གིས་གུས་མོར་རང་ལ་རྩོམ་ཡིག་འདི་སྒྲོག་སྦྱང་གི་གོ་སྐབས་དང་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་མགྲོན་འབོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འདུན་བྱུང། དེ་བཞིན་འབུམ་རམས་པ་བླ་མ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་དག་བཅོས་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱི་ངོས་གཉིས་སེ་ར་མཁའ་འགྲོའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་དགའ་ཕྱོགས་བཅས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །།

Authors

Sarah Jacoby

Published 2023-07-26

How to Cite

Jacoby, Sarah. 2023. “Women and Wit in Tibetan Buddhist Literature”. Journal of Tibetan Literature 2 (1):181-203. https://doi.org/10.58371/jtl.2023.52.

Downloads

Download data is not yet available.

License

Copyright (c) 2023 Sarah Jacoby

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors retain copyright and agree to license their articles with a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 License.

Sera Khandro’s Works Cited

(alt. names Bde ba’i rdo rje; Dbus bza’ mkha’ ’gro)

Bde ba’i rdo rje. ca. 1934. Dbus mo bde ba’i rdo rje’i rnam par thar pa nges ’byung ’dren pa’i shing rta skal ldan dad pa’i mchod sdong. Unpublished Manuscript.

Bde ba’i rdo rje. 1978. Mtsho rgyal dngos snang bde skyong dbang mo yi zab gter gsang ba’i chos mdzod rin po che, vols. 1–4. Kalimpong: Dupjung Lama.

Dbus bza’ mkha’ ’gro. 2009. Dbus bza’ mkha’ ’gro’i gsung ‘bum/Mgo log dpe rnying dpe tshogs, vols. 25–31. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Dbus bza’ mkha’ ’gro kun bzang bde skyong dbang mo. 2017. Mkha’ ’gro’i chos mdzod chen mo, vols. 31–38. Lha sa: Bod ljongs Bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Se ra mkha’ ’gro. 2015. Se ra mkha’ ’gro bde chen bde ba’i rdo rje’i gsung ’bum/Gang can skye ma’i dpe tshogs, vols. 9–15. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Other Tibetan Language Works Cited

Bde skyid sgrol ma. 2016. Byur dmar ’khri shing. Bod kyi deng rabs bud med rtsom pa po’i dpe tshogs deb phreng gnyis pa. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Bla rung Ar+ya tA re’i dpe tshogs rtsom sgrig khang. 2017. Mkha’ ’gro’i chos mdzod chen mo, pod 53. Lha sa: Bod ljongs Bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Bod gzhug skyid. 2016. Skya rengs. Bod kyi deng rabs bud med rtsom pa po’i dpe tshogs deb phreng gnyis pa. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

’Chi med. 2012. Dzla ba’i rmi lam. Zi ling: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

———. 2016. Bod kyi deng rabs bud med rtsom pa po’i dpe tshogs deb phreng gnyis pa. Chu’i lang tsho. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Dpal mo (rtsom sgrig pa). 2005. Bzho lung. Deng rabs bod kyi bod med rtsom pa po’i snyan rtsom gces btus. Pe cin: mi rigs dpe skrun khang.

———. 2006. Dpyad rtsom phyogs bsgrigs. Deng rabs bod kyi skyes ma’i brtsams chos bdams sgrig. Pe cin: krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

———. 2011a. Sgrung rtsom phyogs bsgrigs. Deng rabs bod kyi bod med kyi dpe tshogs las. Pe cin: krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

———. 2011b. Lhug rtsom phyogs bsgrigs. Deng rabs bod kyi bod med kyi dpe tshogs las. Pe cin: krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

———. 2011c. Snyan rtsom phyogs bsgrigs. Deng rabs bod kyi bod med kyi dpe tshogs las. Pe cin: krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.

Dpal mo. 2014. Dpyid kyi dpal mo. Zi ling: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Mkha’ mo rgyal. 2018. Phyir log pa. Bod kyi deng rabs bud med rtsom pa po’i dpe tshogs deb phreng gnyis pa. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Nyi ma ’tsho. 2003. Mi tshe ’di’i ’grul bzhud theng dang po. New Delhi: Archana Press.

———. 2009. Zur zhig: Nyi ma ’tsho’i brtsams sgrung phyogs bsgrigs. New Delhi: Archana Press. Pad+ma ’od gsal. 2003. Deb chung a ru ra’i dga’ tshal. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang. ’Phrin las, ed. 2008. Mgo log bod rigs rang skyong khul gyi bod brgyud nang bstan dgon sde khag gi lo rgyus snying bsdus. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Skal bzang lha mo. 1999. Drang srong bsti gnas kyi rmi lam yun cig. Dharamsala: Amnye Machen Institute.

Smin snang mdzes. 2006. Gangs ri’i sras mo. n.p.

———. 2015. Tshor ba’i glu. Dharamshala: Sa rā bod kyi par skrun khang.

Tshe sgron skyid. 2005. Skyo snang gi zlos gar. Lanzhou: Kan su’u mi rigs dpe skrun khang.

———. 2016. Zhen. Bod kyi deng rabs bud med rtsom pa po’i dpe tshogs deb phreng gnyis pa. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

Tshe ring ’tsho. 2016. A ma’i bzho ze’u. Bod kyi deng rabs bud med rtsom pa po’i dpe tshogs deb phreng gnyis pa. Si khron: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

English Language Works Cited

Dickie, Tenzin. 2016. “Semarkar.” Treasury of Lives, accessed December 16, 2022, http://treasuryoflives.org/biographies/view/Semarkar/13566.

——— 2017. Old Demons, New Deities: Twenty-One Short Stories from Tibet. New York: OR Books.

Dhompa, Tsering Wangmo. 2002. Rules of the House. Berkeley, CA: Apogee Press.

———. 2005. In the Absent Everyday. Berkeley, CA: Apogee Press.

———. 2011. My Rice Tastes Like the Lake. Berkeley, CA: Apogee Press.

———. 2016. Coming Home to Tibet: A Memoir of love, loss, and belonging. Boulder: Shambhala Publications.

Gyatso, Janet. 2022. “Reading the Mila Life Story: Doubles, Double-Takes, and the Literary Affordances of Text.” Journal of Tibetan Literature 1.1: 185–210.

Jabb, Lama. 2021. “The Immortal Ring of Samsara and Poetry.” Yeshe: A Journal of Tibetan Liter- ature, Arts and Humanities 1.1. https://yeshe.org/the-immortal-ring-of-samsara-and-poetry/

———. 2022. Distilling Joys and Woes: An Appreciation of Contemporary Tibetan Women’s Writing སྐྱིད་སྡུག་བསྙལ་པའི་དེང་རབས་བོད་མོའི་བརྩམས་ཆོས་མྱོང་རོལ། Journal of Tibetan Literature 1.1: 211–26.

Jacoby, Sarah. 2014a. Love and Liberation: Autobiographical Writings of the Tibetan Buddhist Visionary Sera Khandro. New York: Columbia University Press.

———. 2014b. “The Excellent Path of Devotion: An Annotated Translation of Sera Khandro’s Short Autobiography,” In Himalayan Passages: Tibetan and Newar Studies in Honor of Hubert Decleer. Edited by Benjamin Bogin and Andrew Quintman, 163–202. Boston: Wisdom Publications.

———. 2019. “Tibetan Studies and the Art of Dialogue.” Revue d’Etudes Tibétaines 48, Avril: 152–169.

Lama, Tsering Yangzom. 2022. We Measure the Earth with our Bodies. New York: Bloomsbury Publishing.

Monet, Tashi Dekyid. 2022. “Conference Notes on the Tibetan Women Writing Symposium: A Celebration of Tibetan Women’s Literature གངས་ཅན་སྐྱེས་མས་རྩོམ་རིག་གླེང་བ། བོད་མོའི་རྩོམ་རིག་ མཛད་རྗེས་གཟེངས་སུ་བསྟོད་པ།” Journal of Tibetan Literature 1.1: 243–47.

Padma ’tsho. 2021. “The Future of Tibetan Women.” In Voices from Larung Gar: Shaping Tibetan Buddhism for the Twenty-First Century. Edited by Holly Gayley, 209–218. Boulder: Snow Lion.

Padma ’tsho and Sarah Jacoby. 2020. “Gender Equality in and on Tibetan Buddhist Nuns’ Terms” Religions 11.10: 543. https://doi.org/10.3390/rel11100543

———. 2021. “Lessons from Buddhist Foremothers.” In Voices from Larung Gar: Shaping Tibetan Buddhism for the Twenty-First Century. Edited by Holly Gayley, 219–233. Boulder: Snow Lion.

Sørensen, Per. 1990. Divinity Secularized: An Inquiry into the Nature and Form of the Songs Ascribed to the Sixth Dalai Lama. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien.

Thondup, Tulku. 1986. Hidden Teachings of Tibet: An Explanation of the Terma Tradition of Tibetan Buddhism. Boston: Wisdom Publications.

Uray, Géza. 1972. “Queen Sad-mar-kar’s Songs in the Old Tibetan Chronicle.” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 25: 5–38.

Willock, Nicole. 2023. “Samtha: The Borderlands of Tibetan Translation.” In Living Treasure: Tibetan and Buddhist Studies in Honor of Janet Gyatso. Edited by Holly Gayley and Andrew Quintman. Somerville, MA: Wisdom Publications, 77–94.

No related articles available.

The Journal of Tibetan Literature encourages an exploration of the literary in Tibetan writing from a wide range of methodological and theoretical perspectives.

Submit