Search

Authors

Namgyal Tsetan

Published 2024-05-31

Downloads

Download data is not yet available.

License

Copyright (c) 2024 Namgyal Tsetan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors retain copyright and agree to license their articles with a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 License.

Bibliography

Abbreviations

年的追寻=xióng wén bīn熊文彬 and zhāng chūn yàn 张春燕 eds. 2012. 2012 nián de zhuī xún: Xī zàng wén huà bó wù guăn gēn dūn qún péi shēng píng xué shù zhăn 2012年的追寻: 西藏文 化博物馆根敦群培生平学术展. Beijing: zhōng guó zàng xuéchū băn shè中国藏学出版社.

Gros mthun = Krung dbyang mi dmangs srid gzhung dang bod kyi sa gnas srid gzhung gnyis bod zhi bas bcings bkrol ’byung thabs skor gyi gros mthun (photocopy). May 23rd 1951. 1–13. Beijing. Kun khyab rtsa tshig = gSung rab rgya mtsho (1896–1982), Púhánwén蒲涵文(1906–1982) and Shěntóngqīng沈桐清(?–?) trans. Shes rab rgya mtsho (1884–1968) revised. 1950. Krung go’i mnga’ ’bangs srid skyong gros mthun kun khyab kyi rtsa tshig. mTsho sngon zhing chen gyi ’bangs mi’i srid gzhung nas spyi lo1950 zla1 tshes10 la bsgyur ba’o/ 10–66. Qīnghăi rénmín zhèngfŭ 青海省人民政府.

Spyi mnyam rtsa tshig = Krung yang ’bangs gzhung mi rigs don byed u yon lhan khang nas bsgyur cing dpar du bkod pa’o// July 1950. 13–42. Krung go’i ’bangs srid gros tshogs spyi mnyam gyi rtsa tshig.Beijing. [Ngag dbang skal bzang, Huáng míngxìn黄明信 and Lĭ chūnxiān 李春先 (His Tibetan name is Chos nor? He is Tibetan, and he was the Tibetan Secretary of the Ninth Panchen Lama) Trans. See 降边嘉措 2021: 5] .

San ming kru’u yi’i bsdus don (三民主义要义)=Byams pa rnam rgyal (杨质夫, 1906–1961) trans., Shes rab rgya mtsho revised. 1947. rGya bod shan sbyar san ming kru’u yi’i bsdus don bzhugs so. 1–158. Nanjing.

Rtsa khrims = Fă zūn法尊 (1902–1980) Huáng míngxìn黄明信 (1917–2017), Shes rab rgya mtsho, Tshe tan zhabs drung ’jigs med rig pa’i blo gros (1910–1985), gSung rab rgya mtsho, bsTan pa rgya mtsho (1907–1972) and others trans. 1954. Krung hwa mi dmangs spyi mthun rgyal khab kyi rtsa khrims. Par thengs dang po, 1 vol, 1–211. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG21017

Xiéyì 协议 = Zhōngyāng rénmín zhèngfŭ hé xīzàng dìfāng zhèngfŭ guānyú hépíng jiěfàng xīzàng bànfă de xiéyì中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议 (photocopy) (Krung dbyang mi dmangs srid gzhung dang bod kyi sa gnas srid gzhung gnyis bod zhi bas bcings bkrol ’byung thabs skor gyi gros mthun/). May 23rd 1951. 1–16. Beijing.

Tibetan Language Works

Bka' bstan gyi dkar chag bstan pa rgyas pa rgyan gyi nyi ’od. In gSung thor bu bcom ldan rig pa’i ral gri, 2:3–158. http://purl.bdrc.io/resource/MW1CZ1041_A285C1

Skyogs ston Rinchen bkra shis (sKyogs kyi btsun pa rgyal khams pa dpal ldan rin chen bkra shis blo gros ngo mtshar byed pa’i gter) (16th c.). 2011. rJe btsun zha lu lo tsā ba’i rnam par thar pa brjed byang nor bu’i ’khri shing bzhugs. In Bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs, edited by dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang, 367–499. Xining: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Khyung bdag. 2013. “mTho lding dgon par bzhugs pa’i rgyal rabs zla rigs ma ngos sbyor mdor bsdus.” Krung go’i bod rig pa, 4: 68–103.

Dge ’dun' chos ’phel. (2009) 2010. rGyal khams rig pas bskor ba’i gtam rgyud gser gyi thang ma. In gSung ’bum dge ’dun chos ’phel, Par gzhi dang po par thengs dang po, 1, 9–488. Khreng Tu’u: Si khron dpe skrun tshogs pa si khron mi rigs dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG4286_B10DB4

Rgya bod shan sbyar tshig mdzod/Hàn zàng duìzhào cídiăn 汉藏对照词典. 2017. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/W8LS68454

Rgya bod ming tshig gsar pa/Hàn zàng xīn cíhuì 汉藏新词汇. 1954–1957. Edited and published by mi rigs dpe skrun khang.

Rgya bod shan sbyar gi tshig mdzod/Hàn zàng duìzhào cíhuì 汉藏对照词汇. 1976. Edited and pub- lished by mi rigs dpe skrun khang.

Sgra sbyor bam po gnyis pa. 2003. Par gzhi dang po. 1 vol. Bod ljongs rten rdzas bshams mdzod khang gi rtsa che’i dpe rnying gces sgrigs dpe tshogs, 69–205. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW26008

Dngos grub, ed. (2000) 2007. sGrol ma’i bstod pa phyag ’tshal nyer gcig ma skad gsum shan sbyar dang ’grel pa. New Delhi: Indraprastha Press.

Dngos grub Tshering. 2020. Ta la’i lo mar bris pa’i rgya dpe bris ma bshes spring skor gyi dpe bsdur zhib ’jug. Lha sa: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Bcom ldan ral gri. Sgra’i bstan bcos smra ba rgyan gyi me tog ngag gi dbang phyug grub pa ces bya ba bzhugs+ho. Manuscript stored in the Ethnic Library of China (Krung go’i mi rigs dpe mdzod khang) at the Cultural Palace of Nationalities, Beijing.

Gnyan lo tsā ba dar ma grags (11th Cent.), trans. 1992–1993. Sa skya rje btsun grags pa rgyal mtshan (1147–1216), ed. bsTod pa’i rnam bshad gsal ba’i ’od zer. In Sa skya bka’ ’bum, 8, 382–90. Dehra Dun: Sakya Center. http://purl.bdrc.io/resource/MW22271_F08876

Tāranātha (1575–1634/5). 2008. Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po’i mdo rnam bshad sngon med legs bshad. In gSung ’bum tā ra nā tha (dpe bsdur ma), vol. 35:33–199. 43–87. Pe cin: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW22271_F08876

———. (2008) 2013. rGya gar chos ’byung. In gSung ’bum tā ra nā tha (dpe bsdur ma), 33, 33–302. 43–87. Pe cin: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW1PD45495_239CE7

Thung ho’e kro’u, editor. 1979. gNam bde sgo mo’i snyan tshig ’dra bshus. Par gzhi dang po, Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG18579

Pa tshab pa sangs dbang ’dus, ed. 2017. gSar rnyed byung ba’i spu rgyal bod kyi dmag khrims yi ge. Lhasa: bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

Pad gzhung zla ba chung bdag. 2021. dMag khrims yig rnying yig cha’i tshig ’grel dang zhib ’jug. Lhasa: bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

Dpang lo tsā ba blo gros brtan pa. dPang lo’i tshogs gsum gsal ba. In dPang lo tsā ba blo gros brtan pa’i gsung phyogs bsdus, 3, 725–54. http://purl.bdrc.io/resource/MW2PD17532_DFF8E5

Penpa Dorjee, ed. 2011. sGra sbyor bam po gnyis pa (Madhyavyutpattih), Sarnath: Central University of Tibetan Studies, Bibliotheca Indo–Tibetica Series–73.

Spos khang rinchen rgyal mtshan (14th c.). 2014. Bod kyi sgra mdo legs par bshad pa’i sgra dbyangs ngag gi rig byed rnam par dag pa’i gzhung lugs bzhugs so. In bod kyi brda sprod phyogs bsgrigs bzhugs so, 24, 125–159. Khreng Tu’u: Si khron dpe skrun tshogs pa si khron mi rigs dpe skrun khang.

’Phags pa lang kar gshegs pa’i theg pa chen po’i mdo (No colophon) https://online.adarshah.org/index.html?kdb=jiangkang yur&sutra=J52&page=44–60a

’Phags pa lang kar gshegs pa’i mdo las sangs rgyas thams cad kyi gsung gi snying po zhes bya ba’i le’u translated by ’Go chos grub (780?–861/2?). https://online.adarshah.org/index. html?kdb=jiangkangyur&sutra=J53&page=44-207b

Ban de chos grub (780?–861/2?). Ch. 0003/IOL Tib J 625.

Dbus pa blo gsal (13th c.). 1983. dBus pa blo gsal gyis mdzad pa’i rtags kyi ’jug pa’i ’grel pa dang brda gsar rnying gi rnam par dbye ba. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG12170

’Brug chen 04 padma dkar po. 1973–1974. Shes rab snying po’i rnam bshad klu grub kyi dgongs pa gsal bar bstan pa bzhugs so. In gSung ’bum padma dkar po. 7 vol. Darjeeling': Kargyud Sungrab Nyamso Khang. http://purl.bdrc.io/resource/W10736

Sman lung pa mi bskyod rdo rje, Chos rgyal srong btsan sgam po, Grub thob dngos grub, and Myang nyi ma ’od zer. 1975. Ma ṇi bka’ ’bum. 1 vol. Delhi: Trayang And Jamyang Samten. http://purl.bdrc.io/resource/W19225

Zhwa lu lo tsā ba Rin chen chos skyong bzang po (1441–1527). 2013 (2004). Byā ka ra ṇa’i rtags kyi ’jug pa rnam par gsal ba’i legs bshad. In dPal ldan sa skya pa’i gsung rab pod gnyis pa sum rtags dang dag yig. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang.

Zhwa lu pa Grags pa rgyal mtshan (1365–1448). 2011. Chos rje rin po che byang chub rtse mo’i rnam thar snang ba spel ba (dbu med bris ma). In Bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs(31–60), 24, 11–145. Zi ling: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang. http://purl.bdrc.io/resource/MW1PD153537_24EC11

Zhi cin phing. (2015) 2019. rGyal srid skyong lugs skor gleng ba. Vol. 1. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang.

Zhu chen tshul khrims rin chen (Zhu chen tshul khrims rin chen’s autobiography). In Sa skya’i bla ma ’ga’ yi rnam thar phyogs bsgrigs, 2, 271–271. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG9245_07F65C

Li krung lin (李钟霖, 1936–2023). 1980. “‘gNam bde sgo mo’i snyan tshig ’dra bshus’ bod yig gi sgyur stangs skor la cung tsam bshad pa.” mTsho sngon mi rigs slob gling gi rig gzhung dus deb, 3: 80–97.

Sa paṇ kun dga’ rgyal mtshan (1182–1251). 1981. mKhas pa rnams ’jug pa’i sgo zhes bya ba’i bstan bcos. Par gzhi dang po. Pe cin: Mi rigs dpe rkun khang.

———. 2006a. Phyogs bcu’i sangs rgyas dang byang chub sems dpa’ rnams la zhu ba’i ’phrin yig. In Sa skya bka’ ’bum, 12:127–58. Kathmandu: Sachen International. http://purl.bdrc.io/resource/MW00EGS1017151_82A176

———. 2006b. Zhang lo tsā ba la gdams pa. In Sa skya bka’ ’bum, 12:182–84. Kathmandu: Sachen International.

http://purl.bdrc.io/resource/MW00EGS1017151_352CF5

———. 2013. sDeb sbyor sna tshogs me tog gi chun po zhes bya ba’i bstan bcos. In dpal ldan sa skya pa’i gsung rab pad gnyis pa/2. Zi ling: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang / (Zha lu lo tsā ba chos skyong bzang po sogs kyis mdzad/ pho brang po tā la’i do dam khru’u nas dag sgrig byas/ pho brang po tā la’i dpe tshogs/).

Si tu chos kyi ’byung gnas. Legs par sbyar ba’i skad kyi ming dang rtags kyi ’jug pa gsal bar byed pa bstan bcos legs bshad sgo brgya ’byed pa’i lde mig. 1 vols. http://purl.bdrc.io/resource/MW1CZ930

Canonical Works

Candragomin (5th c.). 1724. Nye bar bsgyur ba nyi shu pa’i ’grel pa zhes bya ba. Translated by Thar pa lo tsā ba nyi ma rgyal mtshan (13th c.). Peking Tengyur, 204, 76–86. Q5768. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG13126_5768

Dharmakīrti. 1724. Tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa. Translated by rMa lo tsā ba dge ba’i blo gros and Bhayaraj. Peking Tengyur, 183, 383–504. Q5709. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG13126_5709.

Indian upādhyāyas Śākya sena and Jñāna siddhi and the great reviser, translator ban de Dhar- matāśīla (9th c.) and others trans. ’Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa. Stog pho brang bris ma bka’ ’gyur, rgyud, 104, 50: 10–824. Leh: Sman rtsis Shes rig Dpe mzod, 1975–1980. http://purl.bdrc.io/resource/MW22083_0537

Indian upādhyāya, Ācarya Śraddha Karavarma and the great reviser lo tsa ba, bhikṣu Rinchen bzang po (958–1055), trans. dPal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po. Shel mkhar bris ma bka’ ’gyur, 92, 4–165. http://purl.bdrc.io/resource/MW1PD127393_0418

Lo tsā ba lce khyi ’brug (9th c.), trans. 1724. gNas brgyad chen po’i rtsa ba. Peking Tengyur, 212, 84–90. Q5836. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG13126_5836

Sarvajñamitra. 1724. Me tog phreng ’dzin gyi bstod pa. Translated by Pa tshab lo tsā ba nyi ma grags pa and Manikasrijnana. Peking Tengyur, 28, 106–15. Q2564. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG13126_2564

Si tu chos kyi ’byung gnas (1699/1700–1774), ed. Pa tshab tshul khrims rgyal mtshan (11th Cent.), trans. ’Phags pa dam pa’i chos dran pa nye bar gzhag pa. Dergé Kangyur, 68, 165–461. D287. http://purl.bdrc.io/resource/MW4CZ5369_0287

Sna nam btsun pa ye shes sde, trans. 1975–1980. Dam pa’i chos pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. Stog pho brang bris ma bka’ ’gyur, 67, 18–556. Leh: sMan rtsis shes rig dpe mdzod. S141. http://purl.bdrc.io/resource/MW22083_0141

Thams cad mkhyen pa’i bshes gnyen. ’Phags ma sgrol ma’i me tog phreng ba ’dzin pa’i bstod pa. Translated by Zla ba gzhon nu. Dergé Tengyur, rgyud, Śa, 46a2–49b6. D1692.

Vimalamitra. 1724. mTshan yang dag par brjod pa’i ’grel pa mtshan don gsal bar byed pa’i sgron ma zhes bya ba (nāmasaṁgītīvṛtti-nāmārthaprasakakāraṇadīpaṁ-nāma). Translated by Nyak Jñānakumara. Peking Tengyur, 46, 6–89. Q2941. http://purl.bdrc.io/resource/MW1KG13126_2941

Zhu chen tshul khrims rin chen (1697–1774), ed. 1982–1985. Bye brag tu rtogs par byed pa. By many paṇḍitas and translators. Dergé Tengyur, mDo ’grel (bstan bcos sna tshogs), 204, 4–655. http://purl.bdrc.io/resource/MW23703_S0015

Chinese Language Works

降边嘉措 (’Jam dpal rgya mtsho). 11 May 2018. “‘Gòngchăndăng xuānyán’ zàng wén băn fānyì chūbăn wăngshì《共产党宣言》藏文版翻译出版往事” Zhōngguó mínzú bào中国民族报, 11: 1–3. ———. 2021. “Máo zhŭxí zhùzuò zàng wén băn de fānyì chūbăn lìchéng 毛主席著作藏文版的翻译出

版历程” Mínzú fānyì 民族翻译, 1: 5–11. “Sun tsung li’i zhal chem (藏文总理遗嘱).” 1930. Xīzàng bānchán zhù jīng bàngōng chù yuèkān chuàngkānhào西藏班禅驻京办公处月刊创刊号. Nanjing: Xīzàng bānchán zhù jīng bàngōng chù xuānchuán kē yìnxíng西藏班禅驻京办公处宣传科印行, (第2卷第7、8期合刊). http://read. nlc.cn/OutOpenBook/OpenObjectBook?aid=404&bid=36905.0

Tónghuáizhōu童怀周 edited. 1978. Tiān’ānmén shī chāo天安门诗抄. Beijing: Rénmín wénxué chūbăn shè人民文学出版社.

“Tsung lis yis sbrul (总理遗嘱译藏文).” 1929. Xīzàng bānchán zhù jīng bàngōng chù yuèkān西藏 班禅驻京办公处月刊(Pho brang rgyal mtshan mthon po’i nan cing las khungs kyi zla deb/) Chuàngkānhào创刊号. Nanjing: Xīzàng bānchán zhù jīng bàngōng chù xuānchuán kē yìnxíng西藏班禅驻京办公处宣传科印行, (第1卷第1、2期合刊). (http://read.nlc.cn/ OutOpenBook/OpenObjectBook?aid=404&bid=42744.0)

Xíjìnpíng习近平. 2018. Xíjìnpíng tán zhìguó lŭ zhèng习近平谈治国理政.Vol.1. Beijing: Wàiwén chūbăn shè外文出版社.

达哇才让 (Zla ba Tshering). 2014. “Xīn zhōngguó chénglì yĭlái zàng yŭyán wénzì zhèngcè yănbiàn jí zàng yŭwén fānyì gōngzuò fāzhăn xiànzhuàng yánjiū新中国成立以来藏语言文字政策演变及 藏语文翻译工作发展现状研究” Mínzú fānyì 民族翻译 2: 81–87.

European Language Works

Braarvig, J. 2018. “The Imprint of Buddhist Sanskrit on Chinese and Tibetan: Some Lexical Ontologies and Translation Strategies in the Tang Dynasty.” In Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra, edited by Jens Braarvig and Markham J. Geller, 427–451. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge.

Chimpa, L., and A. Chattopadhyaya. 1990. Tāranātha’s History of Buddhism in India. Delhi: Motilal Banarsidass.

Dragomir Dimitrov. 2007. Lehrschrift über die zwanzig Präverbien im Sanskrit. Kritische Aus- gabe der Viṃśatyupasargavṛtti und der tibetischen Übersetzung Ñe bar bsgyur ba ñi śu pa’i ’grel pa. (Editionen von Texten der Cāndra-Schule. Band I). Von Dragomir Dimitrov nach Vorarbeiten von Thomas Oberlies. Marburg.

Francesca Fremantle. 1971. A Critical Study of the guhyasamāja tantra. London: University of London.

Hahn, Michael. 2007. “Striving for Perfection: On the Various Ways of Translating Sanskrit into Tibetan.” Pacific World Journal, 3rd series, no. 9: 123–149.

———. 2008. “Miscellanea Etymologica Tibetica VIII Ting nge ’dzin et alia.” In Chomolangma, Demawend und Kasbek. Festschrift für Roland Bielmeier, 107–118.

———. 2016. “Multiple Translations from Sanskrit into Tibetan” in Cross-Cultural Transmission of Buddhist texts: Theories and Practices of Translation. INDIAN AND TIBETAN STUD- IES 5, edited by Dorji Wangchuk, 81–98. Dept. of Indian and Tibetan Studies. Hamburg: Universität Hamburg.

Ishikawa, M. 1990. A Critical Edition of the sGra sbyor bam po gñis pa. An Old and Basic Commen- tary on the Mahavyutpatti. Tokyo: The Toyo Bunko.

Karashima, Seishi. 2006. “An Old Tibetan Translation of the Lotus Sutra from Khotan (3).” Plate 18 [ga 35 recto], Facsimiles reproduced by courtesy of the Museum of Ethnography, Stockholm. Panglung, J. L. 1994. “New fragments of the sGra-sbyor bam-po gñis-pa.” East and West, 44, no. 1: 161–172.

Raine, Roberta. 2011. “Translating the Tibetan Buddhist Canon: Past Strategies, Future Prospects.” Forum 9.2: 157–186.

Scherrer-Schaub, C. 1999. “Translation, Transmission, Tradition: Suggestions from Ninth-Century Tibet.” Journal of Indian Philosophy 27: 67–77.

———. 2002. “Enacting Words: A Diplomatic Analysis of the Imperial Decrees (bkas bcad) and their Application in the sGra sbyor bam po gñis pa Tradition.” Journal of the International Association of Buddhist Studies 25(1–2): 263–340.

Simonsson, Nils. 1957. Indo-tibetische Studien: Die Methoden der tibetischer Übersetzer, untersucht im Hinblick auf die Bedeutung ihrer Übersetzungen für die Sanskritphilologie. Vol. 1. Uppsala: Almqvist & Wiksells.

———. 1984. “A Note on the Knowledge of Indian Grammar Among the Tibetan Translators of the Ninth Century.” Orientalia Suecana 33–35: 385–389.

Skilling, Peter. 1993. “Theravādin Literature in Tibetan Translation.” Journal of the Pāli Text Society XIX: 69–201.

Roesler, Ulrike. 2018. “Rgya gar skad du-‘in Sanskrit’? Indian Languages as Reflected in Tibetan Travel Accounts.” Series: Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 93. Vienna: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien.

Verhagen, Peter. 1994. A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet. Vol. 1: Transmission of the Canonical Literature. Leiden: Brill.

———. 2001. A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet. Vol. 2: Assimilation into Indigenous Scholarship. Leiden: Brill.

———. 2015. “‘Tools of the Trade’ of the Tibetan Translators” In Tibetan Literary Genres, Texts, and Text Types, edited by Jim Rheingans, Vol. 37, 182–196. Leiden: Brill.

No related articles available.

The Journal of Tibetan Literature encourages an exploration of the literary in Tibetan writing from a wide range of methodological and theoretical perspectives.

Submit